در این فیلم مهمترین نکات مربوط به ارتکم بصورت خلاصه توضیح داده شده است. همچنین نحوه پست نویسی ارتکم و تغییر در پست نیز توضیح داده شده است. بصورت خلاصه موارد زیر در ان ویدیو اموزش داده شده است:
نحوه وارد کردن شکل به محیط ارتکم
تعریف ابزار در ارتکم
تعریف مسیر ابزار(Tool Path) در ارتکم
ذخیره جی کد در ارتکم
پست نویسی ارتکم